Integritetspolicy

Strömsholmen AB respekterar din rätt till sekretess.  Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och hur du kan utöva din rätt till sekretess.  Denna integritetspolicy gäller endast personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats stromsholmen.com.

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned i denna integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och varför?
Vi kan samla in följande typer av personuppgifter:

 • Information som du lämnar frivilligt

Vissa delar av vår webbplats kan be dig att lämna ut personuppgifter frivilligt. Vi kan till exempel be dig lämna dina kontaktuppgifter för att registrera ett konto hos oss, för att prenumerera på marknadskommunikation från oss, när du lämnar feedback, har frågor eller önskemål, fyller i enkäter och/eller deltar i online-kampanjer.  De personuppgifter du ombeds att lämna, och varför du ombeds lämna dem, kommer att tydliggöras för dig när vi ber dig lämna ut personuppgifterna.

 • Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in viss information från din enhet.  I vissa länder, däribland länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Den information vi samlar in automatiskt kan innehålla information som din IP-adress, typ av enhet, unika enhets identifikationsnummer, webbläsare, bred geografisk plats (t.ex. lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information.  Vi kan också samla in information om hur enheten har interagerat med vår hemsida, inklusive vilka sidor som besökts och vilka länkar som klickats.

Insamling av sådan information gör det möjligt för oss att bättre förstå de besökare som kommer till vår webbplats, var de kommer ifrån och vilket innehåll på vår webbplats som är av intresse för dem.  Vi använder denna information för intern analys och för att förbättra kvaliteten och relevansen i vår webbplats för våra besökare.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies eller liknande spårningsteknik.

I allmänhet använder vi de personuppgifter vi samlar in från dig endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller för ändamål som vi redogör för i samband med att vi samlar in dina personuppgifter.  Vi kan dock även använda dina personuppgifter för andra ändamål som inte är oförenliga med de ändamål vi har redogjort för (t.ex. arkivering av allmänintresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål) om och när detta är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Företag i vår koncern, tredjepartstjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja genomförandet av, ge funktionalitet för eller bidra till att förbättra säkerheten för vår webbplats) eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller som redovisas för dig när vi samlar in dina personuppgifter;
 • Varje behörigt brottsbekämpande organ, reglerande myndighet, domstol eller annan tredje part där vi tror att avslöjande är nödvändigt (i) grundat på tillämplig lag eller förordning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara vår rättsliga ställning eller (iii) för att skydda dina eller annan persons vitala intressen;
 • En faktisk eller potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med något faktisk eller föreslaget köp, fusion eller förvärv av någon del av vår verksamhet, under förutsättning att vi informerar köparen om att dina personuppgifter endast får användas för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande; och/eller
 • Annan person för vilken du gett ditt samtycke.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter (endast EES-besökare)
Om du kommer från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beror vår rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter, enligt vad som beskrivs ovan, på personuppgifterna i fråga och i vilka specifika sammanhang vi samlar in dem. 

Vi samlar normalt in personuppgifter från dig endast (i) när vi behöver dessa för att teckna avtal med dig, (ii) när behandlingen är i vårt legitima intresse och inte åsidosätter dina rättigheter, eller (iii) när vi har ditt medgivande att göra det.  I vissa fall kan vi även ha juridisk skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller annars behöva personuppgifter för att skydda dina eller annan persons vitala intressen.

Om vi ​​samlar in och använder dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen (eller någon tredje parts), kommer dessa normalt att hanteras på vår plattform för att förmedla våra tjänster till dig och för våra legitima affärsintressen, till exempel när vi svarar på dina förfrågningar, för att förbättra vår plattform, företagets marknadsföring eller i syfte att upptäcka eller förhindra olaglig verksamhet. 

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden till att vi samlar in och använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via av kontaktuppgifterna under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Cookies och liknande spårningsteknik
Vi använder cookies och liknande spårningsteknik (sammantaget benämnt ”cookies”) för att samla in och använda personlig information om dig.  För ytterligare information om vilka typer av cookies vi använder, varför och hur du kan kontrollera cookies, se vår cookiepolicy.

Hur håller vi dina personuppgifter säkra?
Vi använder vederbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personliga uppgifter om dig vi samlar in och bearbetar.  De åtgärder vi använder är utformade för att erbjuda en säkerhetsnivå anpassad till riskerna med att behandla dina personuppgifter.  De särskilda åtgärder vi använder inkluderar kryptering, säkra lösenord, fysiska åtkomstkontroller, interna åtkomstkontroller, brandväggar, snabb återställning och virusskydd.

Internationella dataöverföringar
Dina personuppgifter kan överföras till och bearbetas i andra länder än i det land där du är bosatt.  Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land.  Vår koncern och våra tredjeparts-tjänsteleverantörer och partners bedriver verksamhet runt om i världen.  Det innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan vi behöva behandla dem i något av dessa länder.

Vi har vidtagit tillämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna integritetspolicy.  Detta inkluderar införande av Europeiska kommissionens standardklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag.

Datalagring
Vi kvarhåller personuppgifter som vi samlar in från dig om vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra detta (till exempel för att kunna tillhandahålla en tjänst du har begärt eller för att uppfylla tillämpliga lag-, skatte- eller bokföringskrav).

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att bearbeta dina personuppgifter, tar vi antingen bort eller anonymiserar uppgifterna, eller om detta inte är möjligt (till exempel på grund dina personuppgifter har lagrats i ett säkerhetskopierat arkiv) så kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från vidare behandling tills radering blir möjlig.

Dina dataskyddsrättigheter
Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du följande rättigheter till dataskydd:

 • Tillgång till, korrigering av, uppdatering eller begäran om borttagning av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller begära överföring av dina personuppgifter. 
 • Du har rätt att när som helst välja bort marknadskommunikation som vi skickar till dig. 
 • Om vi ​​har samlat in och bearbetat dina personuppgifter med ditt samtycke så kan du när som helst återkalla ditt medgivande.  Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten i den behandling vi genomfört innan ditt återkallande, inte heller kommer det att påverka behandlingen av personuppgifter som genomförs baserat på lagliga grunder till behandling andra än samtycke.
 • Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.  För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

För att utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss via kontaktuppgifterna under ”Kontakta oss” nedan.  Vi svarar på alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina rättigheter till dataskydd i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Uppdateringar av denna integritetspolicy
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att uppfylla förändringar inom lagstiftning, teknik och affärsutveckling.  När vi uppdaterar vår integritetspolicy vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig i enlighet med innebörden av de förändringar vi vidtar och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om hur vi använder dina personuppgifter, kontakta oss via e-post:  info@stromsholmen.com

Den personuppgiftsansvarige hos oss är  Strömsholmen AB.

Senast uppdaterad 2018-05-25