Strömsholmen och vår omgivande miljö

Vår verksamhetspolicy stöttar oss i vårt mål att minimera våra produkters miljöpåverkan genom deras hela livscykel. Från utveckling, produktion, transport och användning hos kund, till service eller återvinning av produkten.

Enligt ISO14001 (vedertagen standard för mijlöledningssystem) måste ett certifierat företag åstadkomma ständiga förbättringar avseende sitt miljöarbete, och det ska göras utifrån ett så kallat livscykelperspektiv. Det innebär att vi behöver ta hänsyn till den påverkan våra produkter och de tjänster vi nyttjar har på miljön innan de köps, används och när de avyttras av oss eller kunden.

Good health and well-beeing

Ekonomisk säkerhet är en grundpelare för de flesta, men att säkerställa att våra anställda kommer hem till sina familjer med hälsan i behåll är det viktigaste för oss. Det är därför vi prioriterar vår verksamhet utifrån SQDC (Safety, quality, delivery, cost), med ett stort ‘S’ på första plats.

8.

Våra anställda är vår största resurs. Det kan låta som en klyscha men vår verksamhet skulle stanna utan professionella och engagerade medarbetare. Schyssta arbetsvillkor hjälper oss att säkerställa våra anställdas trygghet och del i försörjningen av deras familjer.

Gender equality
Minskad ojämlikhet

Strömsholmen har en aktiv jämställdhetsplan baserad på vår jämställdhetspolicy. Planen summerar våra ansträngningar för att skapa en arbetsplats som uppmuntrar allas lika rättigheter och vår strävan för mångfald i våra personalgrupper. Vi har också ett ständigt pågående arbete för nolltolerans mot kränkande särbehandling.

7

Processvatten som bildas i vår produktionsprocess renas och återanvänds, tack vare vår indunstare. Indunstaren kokar processvattnet för att skapa ett destillerat, rent vatten.

6

Både elektriciteten och värmen som behövs till vår fabrik baseras på nära 100 % förnyelsebar energi. Strömsholmen gör löpande energianalys och åtgärdsplaner för att hitta sätt att ytterligare minska vår energianvändning.

13

För att säkerställa att vi alltid är på tå i vårt arbete för att minska vår verksamhets påverkan på miljön har vi valt att certifiera oss för ISO14001.

En av de största miljöpåverkningarna står vår stålanvändning för. Återanvändningen av stålskrot blir idag allt viktigare då det minskar CO2-utsläpp och energianvändning från stålproduktion med 60 %. Hos Strömsholmen strävar vi efter att använda en högre andel återvunnet stål i vår produktion, jämfört med nivån på cirka 50 % idag. Allt skrot från vår produktion skickas för återvinning och generellt sett består 99 % av materialet i våra produkter av stål som kan återvinnas när produkten är förverkad.

4

Strömsholmen har tillsammans med Arbetsförmedlingen skapat en utbildning riktad till vår produktion. Detta är ett sätt att hjälpa människor ur en arbetslöshet såväl som att säkerställa vår verksamhets kompetensbehov. Win-win alltså!

17

Som medarbetare hos Strömsholmen och som företag lutar vi oss mot vår ”uppförandekod”. Den stöttar oss i vårt förebyggande arbete mot korruption och innehåller etiska ställningstaganden. Som exempel innehåller den riktlinjer för hur vi som företag gör affärer och hur vi agerar vid interna såväl som externa händelser som kan påverka våra medarbetare och oss som företag.

9

Strömsholmens fabrik i Sverige är en modern verksamhet med utrustning som till exempel en indunstare, ett centralt skärvätskesystem och ett automatrengörande filter till våra svetsanläggningar. Målet och arbetet med att leverera våra produkter i tid skapar förutsättningar för att arbeta smart med transporter vid leveranser av våra produkter över hela världen.

12

Hos Strömsholmen jobbar vi hårt med att minimera vår påverkan från avfall i fabriken och återvinning är en naturlig del av allas arbetsdag. Från hantering av oljehaltiga trasor och skrot i produktionen till sortering av matavfall som i slutändan blir biobränsle.

Det är också viktigt för oss med ett aktivt kemikaliearbete. På så sätt kan vi säkra våra anställdas arbetsmiljö, minimera vår påverkan på miljön och se till så att regelverk som exempel REACH, RoHS och POP efterlevs.