Strömsholmens Verksamhetspolicy

Målet för Strömsholmens verksamhet är att med god lönsamhet utveckla, producera och sälja gasfjädrar och gashydrauliska system med tillbehör och tillhörande tjänster för plåtformningsindustrin och specialapplikationer samt fordonfjädring för tunga terränggående fordon under mottot:

Tillförlitlighet och Säkerhet
Verksamheten skall bedrivas, och ständigt förbättras, på ett sådant sätt att en god arbetsmiljö säkerställs, den negativa påverkan på den omgivande miljön minimeras samtidigt som vi levererar produkter med ett högt kundvärde.

Produkterna skall:

 • Ha en hög tillförlitlighet/säkerhet och uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar.
 • Uppfylla marknadens legala krav.
 • Levereras på utsatt tid och på rätt sätt.

Under utveckling, produktion och transport av produkterna skall det ständigt strävas efter att:

 • Tillämplig lagstiftning efterlevs.
 • Effektivitet i alla led förbättras.
 • Leveranssäkerhet och ledtid förbättras.
 • Miljöpåverkan av produkten och produktionen minimeras genom att välja processer med så låg belastning av miljön som möjligt med bibehållen produktfunktionalitet.
 • Transporterna av produkter under tillverkning och färdiga produkter sker med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.
 • Ett gott brandskydd upprätthålls enligt företagets systematiska brandskyddsarbete.

För att säkerställa en god arbetsmiljö skall:

 • Personalen erbjudas utbildning/information om risker för brand, olyckor samt metoder för att undvika/minimera risker.
 • Arbetsplatserna utformas för en god säkerhet och trivsel för personalen.
 • Arbetsmiljöfrågan ges hög prioritet hos all personal.
 • Personalens upplevda arbetsmiljö kontinuerligt mätas och följas upp.
 • Kränkande särbehandling aldrig accepteras.

Generell prioriteringsordning är SQDC (Safety, Quality, Delivery, Cost)

Strömsholmen AB

Will Opie
Verkställande Direktör